1.Agartala
2.Allahabad
3.Bangalore
4.Calicut
5.Chennai
6.Bhubaneshwar
7.Dehradun
8.Haldwani
9.Hyderabad
10.Indore
11.Jaipur
12.Jamshedpur
13.Jodhpur
14.Kanpur
15.Kolkata
16.Ludhiana
17.Mumbai
18.Noida
19.Panipat
20.Patna
21.Rajpura
22.Shimla
23.Thiruvanthapuram
24.Trichy
25.Tura
26.Vadodara